เข้าถึงธุรกิจจากทุกที่ทุกเวลา

ระบบการทำงานของธุรกิจบนโครงข่ายอินเทอร์เน็ตหรือโครงข่ายภายในองค์กร

ธุรกิจจะถูกเข้าถึงได้ตามต้องการ ไม่ว่าจะอยูที่ใด ก็สามารถเข้าถึงระบบงานในธุรกิจได้เพียงมีโครงข่ายอินเทอร์เน็ตเข้าถึง

บริหารงานและปรับกลยุทธ์ทางธุรกิจอย่างมืออาชีพ

ติดตามขั้นตอนของธุรกิจและเข้าถึงได้กิจการหลายสาขาและทราบผลที่เกิดขึ้นได้หลายแง่มุมทั้งภาพรวมหรือเน้นรายละเอียด ทำให้บริหารงานและปรับกลยุทธ์ทางธุรกิจได้อย่างทันท่วงทีเนื่องจาก ข้อมูล Realtime

Cloud ERP


ระบบที่เสถียรภาพทางการเชื่อมโยงโครงข่าย บน Cloud และเข้าถึงได้อย่างสะดวกรวดเร็ว ด้วยเครื่องแม่ข่ายที่เข้าถึงกันได้อย่างกลมกลืน

Purchasing (ระบบจัดซื้อ)

ระบบการจัดซื้อสินค้า (Procurement or purchase)
1.เลือกการสั่งสินค้าเข้าด้วยเติมเต็มสินค้าตามระดับจำนวนสินค้า (VMI.) ที่ถึงเกณฑ์กำหนดหรือเลือกสั่งโดยอิสระ
2.รวบรวมราคาสินค้าและคุณลักษณะต่างๆ จาก Supplier ต่างๆ เพื่อพิจารณาความเหมาะสม
3.สร้างประโยชน์ให้ทั้งผู้ซื้อและผู้ขายโดยมีจำนวนสินค้าและเงื่อนไขการสมนาคุณสำหรับพิจารณา
4.ผู้ขาย (Supplier) และ Users สามารถปฏิสัมพันธ์ กันในระบบเชื่อมโยงเดียวกัน ทั้งนี้ขึ้นกับนโยบาย ด้วยระบบงานบน platform เดียวกัน
5.ข้อมูลแสดงการทำรายการ ข้อมูลแสดงยอดรวมรายวันและตามช่วงเวลา
6.สามารถกำหนดเกณฑ์บอกระดับจำนวนสินค้าเฉพาะรายการเพื่อส่งสัญญาณยอดการซื้อ
7.การทำงานต่อเนื่อง ด้วย work flow continue data ข้อมูล ไหลมาจากต้นทาง ผู้ใช้ลำดับหลังๆ แทบจะไม่ต้อง Key รายการซ้ำ หรือ น้อยมาก
8.ระบบกาอนุมัติ การทำรายการ ตามระบบงาน ลำดับตามสิทธิ ที่ได้รับ


Buy and Sale credit/cash and POS (ระบบซื้อชายหรือการคืนและ POS)

ระบบการซื้อขายสินค้า / บริการ (Buy and Sale credit/cash) ระบบการรับคืน/ส่งคืนสินค้า (Credit product returns)
การซื้อ
1.ขั้นตอนการซิ้อสามารถร่วมกับคู่ค้ากระทำบนระบบเดียวกันทั้งนี้ขึ้นกับนโยบาย
2.ซิ้อเงินสด/เงินเชื่อ ตามที่ระบุผู้ขาย(Supplier) หรือ รหัสงาน (Job) ตามที่ระบุไว้
3.ข้อเสนอดึงดูดการซื้อในช่วงเวลาหนึ่งๆ โดยสินค้าจัดรายการพิเศษ เช่น เงื่อนไขสินค้าราคาพิเศษ ข้อมูลแสดงการทำรายการ ข้อมูลแสดงยอดรวมรายวันและตามช่วงเวลา
4.สามารถกำหนดเกณฑ์บอกระดับจำนวนสินค้าเพื่อส่งสัญญาณยอดซิ้อ
5.ซิ้อตาม เงื่อนไข ลูกค้าประจำหรือ อื่นๆ เช่น ราคา ส่วนลด พิเศษ อีกทั้งยังสามารถจำแนก ภาษีรายตัว หรือ ภาษีรวม ตามชนิดธุรกิจ
6.เฉลี่ยภาษีซื้อ ได้ ทำให้ การกระทบภาษีซื้อ ในระบบบัญชี ทำได้ง่ายขึ้น 7.อิ่นๆ
8.ใช้สกุลเงินต่างๆได้
การขาย
1.ขั้นตอนการขายสามารถร่วมกับคู่ค้ากระทำบนระบบเดียวกันทั้งนี้ขึ้นกับนโยบาย
2.ขายเงินสด/เงินเชื่อ ตามที่ระบุลูกค้า หรือ รหัสงาน (Job) ตามที่ระบุไว้
3.ส่งเสริมการขายในช่วงเวลาหนึ่งๆ โดยสินค้าจัดรายการพิเศษ เช่น เงื่อนไขสินค้าราคาพิเศษ และคูปองแทนเงินสด(Coupon) ระบบคะแนนสะสมแต้มแลกส่วนลด(Point)
4.ข้อมูลแสดงการทำรายการ ข้อมูลแสดงยอดรวมรายวันและตามช่วงเวลา
5.สามารถกำหนดเกณฑ์บอกระดับจำนวนสินค้าเพื่อส่งสัญญาณยอดขาย
6.ลูกค้าสามารถปฏิสัมพันธ์กันในระบบเชื่อมโยงเดียวกัน ทั้งนี้ขึ้นกับนโยบายด้วยระบบงานบน platform เดียวกันตับจำนวนสินค้าเฉพาะรายการเพื่อส่งสัญญาณยอดการซื้อ
7.ขายตาม เงื่อนไข ลูกค้าประจำหรือ อื่นๆ เช่น ราคา ส่วนลด พิเศษ อีกทั้งยังสามารถจำแนก ภาษีรายตัว หรือ ภาษีรวม ตามชนิดธุรกิจ
8.ใช้สกุลเงินต่างๆได้


INVENTORY (สินค้าคงคลัง ควบคุม Stock)

ระบบรับสินค้าเข้าและออก (Receiving and Release)
1.ปฏิสัมพันธ์กับการรับสินค้าเข้าและนำสินค้าออกจากคลังสินค้า
2.ข้อมูลแสดงตามรายเอกสาร ข้อมูลแสดงยอดรวมรายวันและตามช่วงเวลา
3.สามารถกำหนดเกณฑ์บอกระดับจำนวนสินค้าเฉพาะรายการเพื่อส่งสัญญาณระดับการกระจายสินค้า
4.ทำให้ทราบแหล่งที่มาของสินค้าเข้าและปลายทางสินค้าออกเพื่อสะดวกในการถ่ายโอนหมุนเวียนสินค้าระหว่างสาขา และอื่นๆ

ระบบสินค้าคงคลัง (สต๊อคสินค้า) (Inventory management or stock)
1.สามารถกำหนดเกณฑ์บอกระดับจำนวนสินค้าเฉพาะรายการเพื่อส่งสัญญาณการบริหารสินค้าคงคลัง
2.การติดตามการเคลื่อนไหวเชิงพลวัตรของสินค้าเฉพาะรายการภายในคลังสินค้า เพื่อตรวจสอบความผิดปกติและความสมดุลของสินค้าคงคลัง
3.การติดตามบัญชีสินค้าคงคลังเฉพาะรายการ ภายในคลังสินค้าได้ตามรอบเวลาที่ต้องการ
4.ตรวจนับสินค้าและปรับแก้ไขจำนวนสินค้าคงคลังที่คลาดเคลื่อนให้เป็นข้อมูลล่าสุด
5.ยกยอดสินค้าในระบบเพื่อให้ลดภาระของระบบเพิ่มความคล่องตัวขึ้น
6.ข้อมูลที่สรุปจำนวนรายสินค้าทั้งสินค้าคงคลังและสินค้าคงเหลือถูกระบุด้วยสัญลักษณ์เกณฑ์บอกระดับจำนวนสินค้าเฉพาะรายการเพื่อส่งสัญญาณยอดการซื้อ
7.จำแนกติดตามความเคลื่อนไหวหรือระดับคงเหลือหรือคงคลังสินค้าคงคลังได้ตาม Item code ของสินค้า หรือ ชนิดสินค้านั้นๆ หรือ Lot สินค้า หรือ Jobcode หรือ แม้กระทั่ง ต้นสังกัดก็ตาม 8.บอกระดับมูลค่าสินค้าคงคลังตามที่ต้องการ

BILLING (ระบบบริหารการรับและจ่ายเงิน)

ระบบฺจัดเก็บรายได้และรายจ่าย (Billing procedure)


1..เปิดบิล/รับวางบิล ตามระบบเงินเชื่อ(Credit) หรือ ทั่วไปของ ระบบเงินสด ออกใบกำกับสินค้า/บริการ หรือ ใบแจ้งหนี้/ใบรับแจ้งหนี้ (Invoice) สำแดงยอดค้าง และยอดสุทธิ
2..ใบสำคัญรับจ่าย(Voucher) และทะเบียนรับจ่าย จะกระทบยอด กระแสเงินของบัญชีธนาคาร บัญชีต่างๆ รวมทั้งยอดรวม
3..ใบกำกับภาษี(Tax receipt) ตามระบบเงินสด/เงินเชื่อ
4.ออกรายการได้ทั้งสรุปและแยกรายการ
5.ระบบย้อนหลัง(Tracking) และ สรุปยอดรวมแต่ละกรณี ด้วยระบบสืบค้น ที่กรองความต้องการเฉพาะ สกัด ข้อมูลที่ เฟ้อ ออก ทำให้ การพิจารณาหาสิ่งต้องการ ง่ายขึ้น
6.การทำงานต่อเนื่อง ด้วย work flow continue data ข้อมูล ไหลมาจากต้นทาง ผู้ใช้ลำดับหลังๆ แทบจะไม่ต้อง Key รายการซ้ำ หรือ น้อยมาก
7.ระบบการอนุมัติ การทำรายการ ตามระบบงาน ลำดับตามสิทธิ ที่ได้รับ

Production (ผลิตหรือประกอบรายการใหม่)

สร้างสูตรการผลิตหริอประกอบรายการใหม่
ควบคุมติดตามสินค้าที่ผลิตหรือประกอบ ระหว่างประกอบ หรือ วัตถุดิบ สินค้าคงคลัง
ติดตามสถานะการผลิตหรือประกอบ

Accounting / Finance (บัญชี/การเงิน)

ข้อมูล ระบบบัญชี (โปรแกรมบัญชี ERP , โปรแกรมบัญชี ออนไลน์)
1.ปิดบัญชีปลายงวด
2.งบการเงิน
-งบดุล -งบกำไร-ขาดทุน -งบแสดงฐานะการเงินเปรียบเทียบ
3.บัญชีรายการวงเงินเป้าหมาย
4.รูปแบบการคำนวณราคา ค่าเสื่อมราคา และ ค่าสึกหรอ
5.บัญชีแยกประเภท ต่างๆ
6.งบทดลอง
7.กระดาษทำการ
8.รายละเอียด ลูกหนี้-เจ้าหนี้ รายตัว
9.การสรุป หลังการปรับปรุง บัญชี
10.รายงานสรุปรายวันเงินสดรับจ่าย
11.รายการเงินสดย่อย
12.รายการใบสำคัญรับ-จ่าย
13.ดุลเงินคงเหลือตามบัญชีฝากถอน - แจกแจงดุลเงินคงเหลือ - สรุปดุลเงินคงเหลือ
14.สรุปรับ-จ่าย ตามช่วงเวลา - สรุปรับ-จ่าย - ตรวจสอบสรุป รับจ่าย ตามกรอบงบประมาณ
15. ภาษีซื้อ-ภาษีขาย - รายงานภาษี - สมุดรายวันเฉพาะ - บัญชีแยกประเภท

Customer relation management(CRM) (ระบบลูกค้าสัมพันธ์)

1.กำหนด Lead และ วิเคราะห์ Lead จากแหล่งต่างๆสรุปเป็นระยะๆ
2.ระบุ New account และผู้ติดต่อ
3.เพิ่ม ลูกค้าใหม่ ตามลักษณะที่มา(Customer case)
4.กำหนดสัญญาบริการและบันทึกติดตามการบริการตามกำหนดการต่างๆ
5.ติดตามการเคลื่อนไหวระหว่าง procedure ก่อนการซื้อขายเพื่อปรับนโยบายและแบ่งเป้าหมายลูกค้า
6.วิเคราะโอกาสทางการขายและสรุปผลตามดัชนีชี้วัดต่างๆ
7.กำหนดทีมขายให้เหมาะสมและมอบหมายเป้าหมายให้แก่ทีมขายได้อย่างเหมาะสมพร้อมติดตามผล